Governing Body

 

Hon. Shri. Shrikantdada Patil.
Chairman
alumni@ssgmce.ac.in
Shri. AnupKumar R Agrawal
Vice Chairman
anupagarwal150266@gmail.com
Shri. D. D. Nawgaje
Secretary,cum-treasurer
dnawgaje@gmail.com
Shri. Vasant Ninaji Bhonge
Member
vasant_bhonge@rediffmail.com
Shri. Sanjay Ajabrao Mankhair
Member
sanjay.mankhair@gmail.com
Shri. Pramod Tejrao Chopade
Member
pramodchopde@hotmail.com
Shri. Jaikumar Madhukar Patil
Member
jaipatil@yahoo.com
Shri. Saurabh Sureshrao Jadhao
Member
ssjadhao@gmail.com
Shri. Pavan Mahadeo Kuchar
Member
pmkuchar@gmail.com
Shri. Rajesh Vasantrao Rajkolhe
Member
rajeshrajkolhe87@gmail.com
Shri. Bhushan Subhash Rakhonde
Member
bsr.ssgmce@gmail.com